Hoppa till sidans innehåll

Ungdomsrådets Stadgar


STADGAR
SVENSKA VARPAFÖRBUNDETS
UNGDOMSRÅD

 

§ 1                Syfte och ändamål

Svenska Varpaförbundets Ungdomsråd är tillsatt för att tillvarata alla varpakastande ungdomars intressen och se till att verksamhet och beslut som fattas inom Svenska Varpaförbundet, som berör ungdomar fattas i samråd med Ungdomsrådet.

Ungdomsrådet ska vara representerat vid Svenska Varpaförbundets styrelsemöten och andra relevanta träffar.

Ungdomsrådet är en del av Svenska Varpaförbundet och är underställd Förbundsstyrelsen när det gäller ekonomi och organisation. Ungdomsrådet har beslutanderätt i frågor och ansvarsområden som anges av Förbundsstyrelsen och Verkställande utskottet.

§ 2                Beslutande organ

Ungdomsrådets beslutande organ är årsmötet och styrelsen.

§ 3                Verksamhetsår

Kalenderår, det vill säga 1/1 – 31/12.

§ 4                Föreningens medlemmar

Samtliga varpakastare som är registrerade av Svenska Varpaförbundet genom att vara medlem i en klubb, och som under verksamhetsåret fyller max 25 år, är med automatik medlemmar i ungdomsrådet och har rösträtt vid dess årsmöte.

§ 5                Årsmöte

Årsmötet ska hållas under perioden februari-april, på plats och dag som styrelsen i samråd med Förbundsstyrelsen fastställer.
Förslag till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan Årsmötet.
Dessa stadgar kan endast förändras vid årsmötet om årsmötet så beslutar.

§ 6                Valbarhet och styrelsens sammansättning

Samtliga medlemmar i ungdomsrådet som under året fyller max 23 år kan väljas in i styrelsen.

§ 7                Ärenden vid årsmöte

-       Fastställande av röstlängd.

-       Val av ordförande och sekreterare för mötet.

-       Val av protokolljusterare tillika rösträknare

-       Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

-       Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år.

-       Fastställande av verksamhetsplan inklusive budget för kommande verksamhetsår.

-       Inkomna förslag.

-       Val av en Ordförande för en tid av ett år.

-       Val av två ledamöter för en tid av två år.

-       Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en är sammankallande.

§ 8                Valberedning

Valberedningen består av tre ledamöter varav en sammankallande. Dessa personer måste inte alla vara ungdomar.

Nomineringar till valberedningen skall skickas in av föreningarna senast den 31/12.

§ 9                Styrelsen

Styrelsen består av en ordförande och fyra ledamöter. Styrelsen har rätt att adjungera personer vid behov till olika uppgifter, detta görs i samråd med Förbundsstyrelsen eller VU.

RF’s krav på en jämn könsfördelning skall eftersträvas.

Det ska eftersträvas att ingen klubb har fler än två representanter i styrelsen.

§ 10              Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen att:

-       Verka för att dessa stadgar följs

-       Bevaka ungdomars intressen inom Varpaidrotten

-       Verka för Varpaidrottens utbredning

-       Representera och marknadsföra Varpaidrotten på ett bra sätt i alla lägen

-       Visa gott omdöme och verka som förebilder för alla ungdomar som kastar varpa

-       Rapportera till VU och Förbundsstyrelsen

-       Driva sin verksamhet samt upprätta av årsplan, verksamhetsplan, budget samt föra protokoll osv

-       Informera ut till föreningar och ungdomar framför allt genom att hålla ungdomarnas sida på SVF’s hemsida aktuella, skriva artiklar till Nabben mm.

-       Arrangera de nationella träffarna Varpa Edition samt Ung Varpa

-       Delta i ungdomsutbildningar och träffar som anvisas av Förbundsstyrelsen

-       Samarbeta med arrangörerna till Euro Varpa Tour

-       Samarbeta med arrangörerna till Ungdomsallsvenskan

-       Ansvara för Varpatågsaktiviteter

-       Arbeta aktivt med Idrottslyftet

-       En representant från UR kallas till Verkställande utskottets telefonmöten ett par ggr/år.

§ 11              Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder fysiskt ca 4 ggr/år, samt via telefonmöten vid behov däremellan. Vid samtliga möten kan någon från VU eller Förbundsstyrelsen närvara efter förfrågan.
De fysiska mötena bör förläggas i anslutning till att förbundsstyrelsen sammanträder och på samma plats.

Styrelsens sammanträden och övrig verksamhet planeras och förbereds i samråd med VU och Förbundsstyrelsen samt Förbundskansliet.

 

 

Senast revidering 2015-03-23

Uppdaterad: 06 APR 2018 16:25 Skribent: Amanda Jona

Vi måste alla hjälpas åt att hålla 
hemsidan uppdaterad! Maila
gärna vår webbmaster om du vill
att något ska uppmärksammas 
här, ex. en egen text eller bild.

 

 

Länk till Hästskokastar alliansen

Swish_phone_Logovy (3)

 

SM INFO 

Postadress:
Svenska Varpaförbundet
Box 1030
621 21 Visby

Besöksadress:
Idrottens hus, Färjeleden 5
621 58 Visby

Kontakt:
Tel: 086996518
E-post: This is a mailto link

Se all info